Corporate - Mergers & Acquisitions

Vennootschapsrecht

elegis begeleidt haar Belgische en internationale cliënten bij alle aspecten van het vennootschapsrecht. De advocaten van elegis zijn met name gespecialiseerd in de volgende domeinen:

  • oprichting van ondernemingen (keuze van de vennootschapsvorm, opstellen van de statuten en aandeelhoudersovereenkomsten…),
  • herstructureringen (fusie, splitsing, overname, overdracht van aandelen, verwerven van deelnemingen),
  • conflicten tussen aandeelhouders of geschillen m.b.t. de bestuurdersaansprakelijkheid,
  • reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden (gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord of door overdracht van het geheel of een gedeelte van de activiteiten van de onderneming, vrijwillige vereffening),
  • vereffening of faillissement.

elegis ondersteunt haar cliënten bij de oprichting van hun vennootschap en begeleidt hen actief bij de keuze van de optimale vennootschapsvorm voor hun specifieke activiteit en het opstellen van de statuten en eventuele aandeelhoudersovereenkomsten.

elegis verleent tevens een permanente ondersteuning van haar cliënten tijdens de volledige duur van hun vennootschap. Onze advocaten hebben een rijke ervaring bij het begeleiden van hun cliënten in het kader van de organisatie, het bestuur, de registratie en de publicatie van de vennootschapsdocumenten.  Bovendien begeleidt elegis haar cliënten tevens bij alle stappen in de ontwikkeling van uw activiteit.

elegis kan bogen op een rijke ervaring bij het begeleiden van aandeelhouders en bestuurders, bij de organisatie van algemene vergaderingen en raden van bestuur en het oplossen van geschillen met betrekking tot het verloop ervan. Onze cliënten kunnen rekenen op een optimale begeleiding bij conflicten tussen aandeelhouders (bescherming van de rechten van minderheidsaandeelhouders, procedure tot uitsluiting of gedwongen terugkoop…), wanneer hun bestuurdersaansprakelijkheid in geschillen aan bod komt of ook nog wanneer ze zelf de aansprakelijkheid van een aandeelhouder of bestuurder willen inroepen.

elegis is tevens een ervaren partner voor haar cliënten bij het identificeren van optimale oplossingen voor moeilijkheden bij een reorganisatie en om geschikte processen uit te werken om een vennootschap te vereffenen of het faillissement aan te vragen en af te handelen indien een reorganisatie niet meer mogelijk blijkt.