Algemene voorwaarden

Artikel 1 : De toepassing van deze voorwaarden

De diensten aan cliënten geleverd door de advocaten van elegis geschieden tegen de volgende algemene voorwaarden behoudens bijzondere afwijkende overeenkomsten schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 : Provisies en erelonen

De erelonen bestaan uit de vergoedingen van diensten door de advocaat geleverd aan zijn cliënt in het kader van de aan advocaten toevertrouwde dossiers.

Behalve anders luidende overeenkomsten, worden er door de advocaten binnen elegis twee systemen van erelonen gebruikt:

  • hetzij de vaste erelonen berekend op basis van een vast uurtarief in functie van de anciënniteit en de specialiteit van de advocaat,
  • hetzij in functie van de gewoonlijke criteria zoals daar zijn: de tijd besteed aan een dossier, de complexiteit van het dossier, de ervaring van de advocaat in de welbepaalde materie, de hoogdringendheid, de financiële waarde van de zaak en het verkregen resultaat.

In het geval van het gebruik van het uurtarief, worden de ereloonstaten met vaste perioden overgemaakt aan de cliënt met name per maand of per drie maand.

Indien de erelonen worden bepaald volgens de tweede methode, zal de cliënt een finale ereloonstaat ontvangen.

Ongeacht het systeem gebruikt om de erelonen aan te rekenen, kan er steeds een aanvraag tot provisie worden geadresseerd hetzij in het begin van de contractuele relatie, hetzij tijdens het beheer van het dossier teneinde de prestaties van de advocaat en de voorschotten conform artikel 3 te dekken.

Artikel 3 : Administratieve kosten en voorschotten

Bovenop het bedrag van de erelonen zoals gepreciseerd in bovenstaand artikel kunnen de advocaten binnen elegis de kosten die zij dienen te maken in het kader van een dossier dat hun wordt toevertrouwd, verhalen.

Deze kosten zijn tweevoudig:

  • de administratieve kosten, nl. de interne kosten zoals daar zijn: kosten voor de opening van het dossier, kosten voor de dactylografie, kopiekosten, kosten voor verplaatsing, ...
  • de voorschotten met name de kosten die werden betaald door elegis aan derden zoals daar zijn griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, ...

De dossierskosten kunnen hetzij op een gedetailleerde manier per kostpost worden aangerekend, hetzij op een forfaitaire wijze.

De voorschotten daarentegen worden aan de cliënt doorgerekend op basis van de werkelijk uitgestelde kosten.

De cliënt aanvaardt dat de facturatie van de prestaties van de advocaat die door middel van de e-services module geraadpleegd wordt, of van geteleladeerde documenten altijd op elektronische wijze gebeurt, dit behoudens uitdrukkelijk verzoek van een factuur op papier bij de bestelling.

Artikel 4 : Te leveren prestaties – beroepsgeheim

elegis is een associatie van advocaten waarvan één van de voordelen is dat het werk in groepen kan uitgevoerd worden.

Behalve bijzondere afwijkende bepaling zal de geraadpleegde advocaat aan één of meer andere advocaten, vennoten of medewerkers, medewerking kunnen vragen binnen het kader van het beheer van het dossier dat hem door de cliënt werd toevertrouwd.

Vanzelfsprekend is het beroepsgeheim toepasselijk op elke advocaat die meewerkt in de toevertrouwde dossiers. Bovendien zijn de personeelsleden gehouden tot het beroepsgeheim van de advocaat.

Artikel 5 : De termijnen

Afgezien van de strikte nakoming van de wettelijke- en proceduretermijnen, wordt er door de advocaat van elegis indicatief een termijn medegedeeld waarbinnen de prestaties zullen worden uitgevoerd.

Teneinde een snellere uitvoering van de prestaties toe te laten in het geval van consultatie van de cliënt via de website, kan elegis het recht van weigering niet verlenen aan een cliënt zelfs niet indien het gaat om een particulier.

Indien de cliënt een precies engagement verlangt m.b.t. deze termijn zal dit uitdrukkelijk door hem worden gevraagd en zullen de gevraagde termijnen eveneens moeten worden aanvaard door de geconsulteerde advocaat.

Artikel 6 : Beperking van aansprakelijkheid en verzekeringsdekking

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van advocaten werkzaam binnen elegis is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven door de Orde van Vlaamse Balies of l´Ordre des Barreaux Francophones et Germanophones bij de verzekeringsmaatschappij Ethias Gemeen recht (onderlinge verzekeringskas onder het nummer 0165, met maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24). Callens Verguts & Vennoten heeft bovendien bij de verzekeringsmaatschappij Chartis Europe (verzekeringsonderneming toelaten onder het nummer 0976, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 11) een bijkomende polis afgesloten, in tweede rang (polisnummer en 3233016701177 (CVV)). De mede-verzekeraar van deze polis is Ethias. elegis - LEB en Huybrechts Engels Craen & Vennoten hebben bij Ethias een bijkomende polis afgesloten, in tweede rang (polisnummer: 45.250.256 (elegis - LEB) en 45.084.974 (HEC)). De waarborg van de polissen is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen hen ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada. 
Indien de cliënt een bijkomende dekking zou wensen te verkrijgen, zal voorafgaandelijk aan elke tussenkomst een akkoord hierover moeten worden gesloten.

Zonder afbreuk te doen aan artikel 1, a) van de bijlage bij de wet van 2 augustus 2002 m.b.t. de onrechtmatige clausule wat betreft de vrije beroepen, zal hun aansprakelijkheid beperkt worden tot 2.000.000 EUR per sinister voor de leden van de 3 maatschappijen en 1.250.000 EUR in andere gevallen. 

Artikel 7 :  De betalingstermijn

Bij toepassing van de wet van 2 augustus 2002 m.b.t. de bestrijding van de betalingsachterstand zullen de betalingen moeten worden uitgevoerd binnen dertig dagen vanaf de toezending van de aanvraag tot provisie of de staat van erelonen en onkosten.

Na het verstrijken van deze termijn behoudt elegis zich het recht voor nalatigheidsintresten aan te rekenen conform de wet van 2 augustus 2002 en haar uitvoeringsbesluiten die conventioneel toepasselijk worden verklaard op de cliënt indien het een consument betreft.

Artikel 8 : De exceptie van niet uitvoering

elegis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de exceptie van niet uitvoering in te roepen en elke tussenkomst in een bepaald dossier op te schorten wanneer een cliënt vertraging oploopt bij het betalen van de provisies of van de erelonen.

Artikel 9 :  Bemiddeling – keuze van een rechtsmacht – toepasselijke wet

Indien zich moeilijkheden voordoen bij de uitvoering van de overeenkomst gesloten tussen de advocaat en zijn cliënt, verbinden dezen er zich toe een oplossing te zoeken via bemiddeling of arbitrage.

Bij gebreke hieraan en naar keuze van de éne of de andere partij, zullen de volgende rechtbanken bevoegd zijn: hetzij de rechtbank van de woonplaats van de cliënt hetzij de rechtbank van de zetel waar het kantoor van de geraadpleegde advocaat is gevestigd.

De Belgische wet is alleszins toepasselijk op de relaties met de cliënt alsmede de deontologische voorschriften die de advocaten van elegis dienen te respecteren.
 

V. 01/07/11