UBO REGISTER IN BELGIE

data

Afbeelding verwijderd.

 

 

 

UBO-REGISTER IN BELGIE: 

REGISTER VAN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN IN WERKING VANAF 31/10/2018!

 

 

De Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten,  kondigde het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden ( Ultimate Beneficial Owners – UBO verder “UBO-register” ) in België reeds aan.  Het KB  met de werkingsmodaliteiten van dit UBO- register werd bekendgemaakt op 14 augustus 2018 en zal  in werking treden op 31 oktober 2018.

 

Enkele krachtlijnen:

 

Wanneer ?

 

Vennootschappen, (internationale) VZW’s, stichtingen, trustees en fiduciebeheerders moeten ten laatste op  30 september 3019  voor de eerste maal de informatie over de uiteindelijke begunstigden aan het UBO-register overmaken.

 

Wie is uiteindelijk begunstigde ?

 

In geval van vennootschappen:

 • Natuurlijke personen die een toereikend percentage  van de stemrechten of van het eigendomsbelang houden. Het houden van meer dan 25% van de aandelen of stemrechten, geldt als indicatie van een toereikend percentage
 • Natuurlijke personen die zeggenschap hebben via andere middelen( aandeelhoudersovereenkomst etc… )
 • Onder bepaalde voorwaarden de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel.
  In geval van (internationale) VZW’s en stichtingen
 • Leden van de raad van bestuur
 • Personen die gemachtigd zijn de VZW te vertegenwoordigen
 • Personen belast met dagelijks bestuur
 • De stichters van de stichting
 • De natuurlijke personen in wiens hoofdzakelijk belang de vzw of stichting werd opgericht
 • elke andere persoon die via andere middelen zeggenschap uitoefent.
  Ingeval van trusts, fiducieën of andere juridische constructies  
 • De oprichters
 • De trustee
 • De protector
 • De begunstigende in wiens hoofdzakelijk belang de trust werd opgericht
 • Elke andere persoon die  via andere middelen zeggenschap uitoefent  
   
   
  Welke informatie moet u aan het UBO-register overmaken?
   
  Voor elk van de uiteindelijke begunstigden moet men de volgende informatie meedelen:
   
 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Land van verblijf
 • Volledig verblijfsadres
 • Datum waarop hij/zij uiteindelijk begunstigde is geworden
 • Rijksregister of ID nummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid  en in voortkomend geval  elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waarin hij/zij verblijft of waarvan hij of zij onderdaan is.
 • De categorie van uiteindelijke begunstigde waartoe hij/zij behoort
 • Of hij/zij de voorwaarden voor kwalificatie als uiteindelijke begunstigde afzonderlijke of met andere personen vervult.
 • Of hij/zij rechtstreeks dan wel onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde is
 • Indien het om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde gaat, het aantal tussenpersonen met volledige identificatiegegevens
 • De omvang van het uiteindelijk belang.
   
  Welke informatie moet u aan de uiteindelijke begunstigde overmaken:
   
  Aan de  uiteindelijke begunstigden moet men de volgende informatie meedelen op een duurzame drager:
   
 • Hun verplichting om de genoemde gegevens aan het register mede te delen;
 • De registratie en de bewaring van die gegevens in het register;
 • De naam en adres van de dienst binnen de administratie die belast is met het beheer van het register;
 • De toegangsmogelijkheden tot het register;
 • Het recht om kennis  te nemen van de gegevens opgenomen in het register en deze te laten verbeteren of verwijderen indien die onjuist zijn;
 • De bewaartermijn van die gegevens.
   
   
  Hoe overmaken aan het register?
   
  De gegevens zullen via elektronische weg kunnen overgemaakt worden via het platform MyMinFin 
   
   
    
  Wie heeft toegang ?
   
  Het register zal toegankelijk zijn voor:
   
 • de bevoegde autoriteiten (bv fiscus),
 • de entiteiten die moeten voldoen aan hun verplichtingen inzake waakzaamheid ter aanzien van hun cliënten overeenkomstig de witwaspreventiewet
 • elke burger  ( deze laatste categorie wel slechts voor een beperkt gedeelte van de informatie over de uiteindelijke begunstigde).
   
  Sancties  bij niet naleving ?
   
  De volgende inbreuken  kunnen administratieve of strafrechtelijke sancties voor de bestuurders of leden van het directiecomité  tot gevolg hebben:
   
 • De vereiste informatie niet inwinnen en niet bijhouden
 • De informatie niet tijdig overmaken aan het register
 • Onvolledige of onjuiste informatie overmaken aan het register
   
   
   
  Voor verdere informatie kan u ons steeds contacteren:
   
  Christoph Hanssen
  03/244.15.60
  c.hanssen@elegis.com
Advoc(a)at(en)