Immobilier

Vastgoedrecht

Ons departement Vastgoedrecht ('Real Estate') biedt volledige en op maat gemaakte diensten aan voor de verschillende professionele spelers binnen deze sector (promotoren, investeerders, aannemers, vastgoedmakelaars, syndici, architecten, landmeters, vastgoedvennootschappen,…), maar ook aan particulieren (eigenaars, huurders, mede-eigenaars, titularissen van zakelijke rechten) die geconfronteerd worden met juridische vraagstukken in de volgende materies:

a. Stedenbouw

 • Wetgevende en reglementaire initiatieven: bijstand bij het uitwerken van wetgevende initiatieven (o.a. decreetgeving inzake stedenbouw).
 • Vergunningen: juridische ondersteuning bij de behandeling, opvolging en het nazicht van vergunningsaanvragen bij de bevoegde administratieve overheden, met inbegrip van administratieve beroepen en procedures voor de Raad van State of Raad voor Vergunningsbetwistingen.
 • Begeleiding van procedures: bijstand bij burgerlijke, administratieve of strafrechtelijke procedures die verband houden met de specifieke stedenbouwkundige regelgeving, zoals vervolging wegens stedenbouwkundige inbreuken.
 • Opleidingen: omtrent alle onderwerpen die verband houden met stedenbouwkundige en milieurechtelijke verplichtingen.

b. Vastgoedrecht – burgerlijke aspecten

 • Bijstand bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten in zowel de private als publieke sector. Hieronder wordt begrepen het bouwproces zelf maar ook het verwerven of verkopen van zakelijke rechten (erfpacht, opstal) en persoonlijke rechten (huur, leasing).
 • Verkoop onroerend goed: nazicht van contractuele bepalingen, procedure in verband met verborgen gebreken, ontbinding van de verkoop, aansprakelijkheid van vastgoedmakelaars,…
 • Nabuurschap: bijstand en advies in geschillen die betrekking hebben op buren, zoals burenhinder, afpaling, erfdienstbaarheden,…

c. Huur

 • Redactie van woninghuur- en handelshuurcontracten
 • Bijstand en advies aan huurders en verhuurders omtrent hun rechten en verplichtingen
 • Expertises – arbitrage – bemiddeling: redactie van overeenkomsten om geschillen buitengerechtelijk af te handelen (ADR) en bijstand in het geval van een procedure.
 • Opvolging van huurgeschillen (procedureel): huurgebreken, ontbinding van huurovereenkomst, invordering van huurachterstallen,…

d. Mede-eigendom

 • Redactie van contracten, basisaktes en lastenboeken. Opstellen van het reglement van mede-eigendom. Nazicht en updaten van statuten van mede-eigendom.
 • Vorderingen tegen de uitvoerders: verhaal van de vereniging van mede-eigenaars tegen de uitvoerders van de werken bij gebrekkige uitvoering.
 • Bijstand en advies aan syndici bij de uitvoering van hun opdracht.
 • Opvolging van de procedures in verband met de mede-eigendom: betwisting van beslissingen van de algemene vergadering, invordering van de aangerekende kosten, aanpassing van statuten, verdeling van de gemeenschappelijke kosten