COVID-19: noodmaatregelen omgevingsrecht goedgekeurd

covid

COVID-19: noodmaatregelen omgevingsrecht goedgekeurd

 

Op 20 maart 2020 keurde het Vlaamse Parlement het decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid goed.

Directe aanleiding voor het goedkeuren van dit nooddecreet is de huidige covid-19 crisis en de maatregelen die de overheid neemt om de volksgezondheid te beschermen. Deze beschermende maatregelen hebben ook hun weerslag binnen het omgevingsrecht dat gekenmerkt wordt door dwingende termijnen en strenge procedurele verplichtingen.

Zo dienen vergunningverlenende overheden immers binnen welbepaalde termijnen beslissingen te nemen omtrent vergunningsaanvragen. Worden deze termijnen niet nageleefd dan is er sprake van een stilzwijgende weigering van de vergunning. Eveneens dienen er in het kader van sommige vergunningsaanvragen openbare onderzoeken georganiseerd te worden, of in het kader van administratieve beroepsprocedures een hoorzitting. Het naleven van deze termijnen en verplichtingen wordt uitermate bemoeilijkt door de beschermende maatregelen die onder andere voorschrijven dat er maximaal van thuis uit gewerkt moet worden en dat publieke bijeenkomsten niet toegelaten zijn.

Teneinde aan de hoger vermelde problematiek te verhelpen, werd in artikel 5 van het nooddecreet gestipuleerd dat in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid de Vlaamse Regering nadere regels kan uitwerken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van termijnen of de aanpassing van procedure verplichtingen.

Eveneens op 20 maart 2020 nam de Vlaamse Regering een besluit aan tot uitvoering van artikel 5 van het nooddecreet.  Middels dit besluit heeft de Vlaamse Regering o.a. beslist dat:

  • lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en worden verder gezet na 24 april 2020;
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020;
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure met 30 dagen verlengd wordt (van 60 naar 90 dagen);
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure met 60 dagen verlengd wordt (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen);
  • de beslissingstermijn in administratief beroep verlengd wordt met 60 dagen;
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld ook met 30 dagen verlengd wordt, van 30 naar 60;

Zowel het nooddecreet als het besluit van de Vlaamse Regering traden in werking op 20 maart 2020.

Voor meer info over de invloed van de covid-19 maatregelen op uw dossier kan u contact opnemen met het kantoor. Ook in deze uitdagende tijden blijven wij immers steeds beschikbaar om u met raad en daad bij te staan.