Labour & Employment

Arbeid & Tewerkstelling

Onze afdeling Arbeid & Tewerkstelling (arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid en sociaal strafrecht) biedt een volledige dienstverlening aan binnenlandse en buitenlandse bedrijven, administraties en particulieren, met name :

a. Bijstand en gedetailleerd advies met betrekking tot:

 • Aanwerving van werknemers: redactie van arbeidsovereenkomsten, validatie van sociale en fiscale tax regimes,…),
 • Uitoefening en organisatie van het werk: uitwerking of wijziging van het arbeidsreglement, car policy, computer/internet/gsm policy, werktijdregimes, uurroosters, deeltijds werk en arbeidsduurvermindering, tijdskrediet, systeem van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), problematiek van pesterijen en welzijn op het werk, respect voor het privé leven, discriminatie,…
 • Beëindiging van arbeidsovereenkomsten: ontslag, beëindiging in onderling akkoord, overmacht wegens medische redenen,…

b. Begeleiding bij collectieve arbeidsconflicten

 • Onderhandeling met vakbondsafvaardiging ;
 • Redactie van collectieve arbeidsovereenkomsten ;
 • Tussenkomst naar aanleiding van collectieve ontslagen, sluiting van onderneming, herstructureringen, overdracht van personeel,…

c. Bijstand in relaties met de sociale zekerheidsinstellingen

 • Geschillen tegen de RSZ;
 • Onderwerping aan sociale zekerheidsbijdragen;
 • Statuut van zelfstandigen en kaderleden ;
 • Problematiek van de schijnzelfstandigheid ;
 • Terbeschikkingstelling, detachering,…

d. Bijstand en opvolging naar aanleiding van een sociale controle, contacten met en acties ten aanzien van de autoriteiten

e. Bijstand in materie van sociale zekerheid :

 • Arbeidsongevallen
 • Beroepsziekten
 • Ziekte en invaliditeit
 • Pensioen

f. De vertegenwoordiging in rechte voor de arbeidsgerechten en correctionele rechtbank in het kader van een sociaalrechtelijk geschil