Droit administratif

Administratief, publiek en grondwettelijk recht

 • Overheidsdiensten

De advocaten van het elegis-team begeleiden de administratieve instanties of ambtenaren in alle rechtsaspecten met betrekking tot overheidsdiensten en zijn met name gespecialiseerd in de volgende domeinen:

 • Opstellen of begeleiding bij de opmaak van arbeidsstatuten en -reglementen, 
 • Toegang tot een baan bij overheidsdiensten en loopbaan (aanwerving, evaluatie, promotie, mobiliteit,…),
 • Tuchtprocedures (bijstand bij de opmaak van akten, beroep bij de voogdijoverheid, procedure voor de Raad van State)
 • Ambtsneerlegging (lichamelijke ongeschiktheid, beroepsongeschiktheid,…),
 • Geldelijk statuut,
 • Vakbondsstatuut

Deze verschillende aspecten worden tevens voor contractuele ambtenaren behandeld

 • Onderwijs

Geschillen en raadplegingen kunnen betrekking hebben op het opstellen, de wettigheid en/of wettelijkheid, de interpretatie en de toepassing van regelgeving met betrekking tot het administratief en geldelijk statuut van onderwijspersoneel, afgestemd op het onderwijsnet en het onderwijstype. Enkele voorbeelden:

 • Verdediging en bijstand in het kader van aanwervingsprocedures voor onderwijspersoneel (tijdelijk, prioritair tijdelijk of benoemd),
 • Verdediging en bijstand in het kader van tuchtprocedures tegen onderwijspersoneel,
 • Verdediging en bijstand in het kader van toelatingsprocedures, inschrijvingen, gelijkwaardigheid van diploma’s, erkenning van titels,…

Deze verschillende aspecten worden tevens voor contractuele ambtenaren behandeld

De advocaten van elegis kunnen zowel de overheidsinstanties als onderwijspersoneel bijstaan in het kader van precontentieuze en contentieuze fases in burgerlijke zaken en strafzaken:

 • Weddetoelagen,
 • Terugvordering van ten onrechte uitgekeerde sommen.
 • Politie

Voor de politiezones, de organen binnen de politie en personeelsleden van de politie gelden specifieke bepalingen (Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, Wet op de geïntegreerde politie van 7 december 1998, Wet van 13 mei 1999 op het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, Koninklijk Besluit « Mammoet » van 30 maart 2001,…).

De advocaten van het team Administratief Recht bij elegis zijn volledig vertrouwd met de relevante wetgeving en regelgeving en kunnen zowel de politiezones als de personeelsleden van de politie in het kader van raadplegingen of geschillen bijstaan (Tuchtraad, Raad van State, …)

 • Gemeentrecht
  • Gemeentelijke reglementen (opstellen, interpretatie, toepassing,…)
  • Samenstelling van de gemeentelijke organen (verkiezingsgeschillen, onverenigbaarheden,…)
  • Werking en bevoegdheden van de gemeentelijke organen
  • Openbaarheid van bestuur
  • Administratief toezicht (voorafgaande contacten, rechtsprocedure)
  • Gemeentelijke fiscaliteit
  • Extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente, haar mandatarissen en haar ambtenaren
 • Grondewettelijt recht

Beroep tot nietigverklaring of schorsing voor het Grondwettelijk Hof, prejudiciële vragen, geschillen betreffende openbare vrijheden, verkiezingsgeschillen.