ampoule

Intellectuele eigendom en Marktpraktijken

Reclame – Spellen en wedstrijden - Informatieplicht en bescherming van de consument & E-commerce

Intellectuele eigendom is vandaag de dag een zeer belangrijke schakel in de activiteiten van ondernemingen en zelfstandigen. Hoewel de zakenwereld het bestaan en belang ervan erkent, roept intellectuele eigendom vaak nog veel vragen op.

Wat zijn eigenlijk uw intellectuele eigendomsrechten? Wanneer kan u er gebruik van maken?  Hoe kan u ze laten gelden? Hoe kan u ze beschermen en optimaal te gelde maken? En wat zijn de kosten van een dergelijke procedure?

In een eerste fase verstrekt ons team u alle relevante informatie en gidst u door de wereld van intellectuele eigendom op weg naar optimale keuzes die perfect op uw situatie zijn afgestemd. 

Wij begeleiden u zowel bij het afsluiten van overeenkomsten inzake intellectuele eigendom als bij de toepassing ervan of het verdedigen van de rechten die u dankzij dergelijke overeenkomsten in geschillenprocedures kan laten gelden. Conflicten trachten we altijd bij voorkeur via minnelijke schikkingen en verzoeningen op te lossen. Wij treden voor onze cliënten tevens op bij de instanties die trademarkrechten verlenen en begeleiden hen tijdens de procedures voor de registratie ervan.

Dank onze nauwe samenwerking met spin-offs in high-tech-sectoren en KMO’s met efficiënte en originele ideeën hanteren we een pragmatische aanpak die perfect op de noden en specifieke kenmerken van uw onderneming wordt afgestemd.

Onze expertise omvat merkenrecht, octrooirecht, auteursrecht, naburige rechten en tekeningen- en modellenrechten.

Ook in een maatschappij met een alsmaar scherpere concurrentie gelden regels en beperkingen. Zwartmaken, afwerven van cliënteel, personeel, know-how, onrechtmatig gebruik van een handelsnaam, daden die tot verwarring leiden, onrechtmatig gebruik van een domeinnaam … Al deze handelingen vallen onder het principe van “oneerlijke concurrentie”. Concurrentie en handel mogen dan wel een hoge mate van vrijheid genieten, bij de toepassing ervan gelden er altijd beperkingen. 

elegis helpt u deze grenzen te bepalen en risico’s in te schatten. Onze advocaten verstrekken u advies over een optimale strategie en zoeken in nauw overleg met u naar oplossingen die u toelaten binnen de wettelijke grenzen precies uw doelstelling te verwezenlijken. 

elegis kan u tevens begeleiden bij de voorbereiding van uw communicatie op het vlak van reclame en publiciteit en u bij een betwisting ervan verdedigen. Onze expertise omvat tevens de sector van Spellen en Wedstrijden (ook on line), waarbij onze advocaten u begeleiden en gericht advies voor de organisatie ervan verstrekken.

Ons credo is altijd « Yes, it’s possible ». elegis werkt snel en precies, want we zijn er ons van bewust dat de vragen van onze cliënten vaak een snel antwoord vereisen.

En last but not least is elegis gespecialiseerd op het vlak van de informatieplicht aan consumenten en de bescherming van de consument waarvan de regelgeving bij elke aanpassing van de wetgeving complexer wordt. Hoe ver reikt de informatieplicht aan de consument? Wanneer dient u deze informatie te verstrekken? Wat dient u verplicht mee te delen? Welke rechten heeft de consument? Aan welke risico’s en sancties bent u bij inbreuken blootgesteld? 

elegis heeft een ruime expertise in de regelgeving ter zake opgebouwd en begeleidt u bij het opstellen van uw algemene voorwaarden, het perfectioneren en afstemmen van uw verkoopprocessen op uw verschillende verkoopkanalen (on-line-verkoop, televerkoop, deur-aan-deur-verkoop, verkoop op beurzen of in winkels), de opmaak van uw website… Indien nodig verdedigen wij de gekozen oplossingen voor de bevoegde administratieve instanties (FOD Economie) of tijdens gerechtelijke procedures.

elegis is tevens gekend voor haar gedegen ervaring op het vlak van media en elektronische communicatie en kan u begeleiden bij de toepassing van reglementeringen die specifiek voor deze sector gelden. Bij betwistingen verdedigen wij u voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.