Tax & customs

Fiscaliteit

elegis adviseert en begeleidt overheden, ondernemingen en particulieren in fiscale aangelegenheden:

 • Directe en indirecte belastingen (vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting van natuurlijke personen, BTW, belasting op inkomsten van niet-inwoners, registratierechten, successierechten,…)
 • Fiscale geschillen
 • Gemeentelijke en gewestelijke fiscaliteit
 • Financieel strafrecht
 • Belastingcontroles
 • Indienen van een rulingaanvraag en opvolgen van rulingprocedures
 • Regularisaties
 • Successieplanning.

Ons team Douane en accijnzen treedt voornamelijk op in procedures ter verdediging van logistieke bedrijven en transportondernemingen bij de Administratie van Douane en Accijnzen wanneer omwille van fraude en onregelmatigheden door opdrachtgevers de betaling van douane- of accijnsrechten wordt gevorderd.

In het bijzonder adviseert en begeleidt elegis ondernemingen in de volgende gevallen:

 • Navordering van douanerechten omwille van onjuiste of vervalste certificaten van oorsprong,
 • Navordering van douanerechten omwille van een onjuiste tariefcode,
 • Navordering van douanerechten omwille van een onderwaardering van ingevoerde goederen,
 • Navordering van douane- of accijnsrechten bij smokkelpraktijken.

Het belang van gemeentelijke fiscaliteit is de voorbije jaren aanzienlijk toegenomen. De rechtspraak toont zich alsmaar strenger bij niet-naleving van fiscale wetten en regelgeving (net name het gelijkheidsbeginsel), zowel op het vlak van de inhoud (opmaak) van het belastingreglement als de aanslagprocedure.

Op het vlak van gemeentelijk recht begeleidt elegis de plaatselijke overheden bij de motivering van belastingreglementen, kennisgevingen van aanslag van ambtswege, beslissingen met betrekking tot klachten van belastingplichtigen,… elegis treedt tevens op ter verdediging van tal van plaatselijke instanties in het kader van fiscale rechtsprocedures.

De gewestelijke fiscaliteit neemt een alsmaar belangrijkere plaats in binnen het kader van het fiscaal recht. elegis adviseert en begeleidt u bij het zoeken naar oplossingen voor problemen van diverse aard die voortvloeien uit de complexiteit van deze wetgeving.