Geen herinvoering proefperiode, wel aangepaste opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018!

arbeidsrecht

Geen herinvoering proefperiode, wel aangepaste opzeggingstermijnen vanaf 1 mei 2018!

 

 

Sinds 1 januari 2014 is de wet op het eenheidsstatuut in werking, waarbij voor alle werknemers (arbeiders en bedienden) vaste opzeggingstermijnen gelden die in acht genomen moeten worden bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, hetzij door de werkgever, hetzij door de werknemer.   Deze termijnen zijn enkel nog gebaseerd op de anciënniteit van de werknemer.

 

Sinds de inwerkingtreding van voormelde wet is ook de mogelijkheid afgeschaft om een proefperiode in te lassen in een arbeidsovereenkomst (met uitzondering van studentenarbeid, tijdelijke arbeid en uitzendarbeid).

 

Gelet op het feit dat heel wat werkgevers ongelukkig waren over deze afschaffing treedt vanaf 1 mei 2018 opnieuw een wijziging in in het huidige stelsel.

 

Deze beslissing werd genomen in het kader van het zomerakkoord 2017 en werd opgenomen in de Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 maart 2018).

 

Er wordt weliswaar niet opnieuw een proefperiode ingelast maar er wordt voorzien in een verkorting van de opzeggingstermijnen in de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie. Een werkgever kan op deze wijze sneller en goedkoper overgaan tot ontslag van een werknemer die hij recent aannam en waarvan hij niet echt tevreden is.

 

De krachtlijnen van de nieuwe regeling kunnen als volgt worden samengevat:

 

De opzeggingstermijnen gedurende de eerste drie maanden van de aanwerving worden ingekort van twee naar één week. 

Ook tijdens de vierde maand wordt de opzeggingstermijn met één week ingekort en wordt deze drie weken in plaats van vier weken. Tijdens de vijfde maand blijft de opzeggingstermijn onveranderd vier weken. De opzeggingstermijn tijdens de zesde maand wordt met één week verlengd van vier naar  vijf weken.

 

Uit volgend schematisch overzicht komen de wijzigingen duidelijk naar voren (opzegging uitgaand van de werkgever):

 

 

Anciënniteit                  

 

Vóór 1 mei 2018

 

Vanaf 1 mei 2018

<1 maand

2 weken

1 week

<2 maand

2 weken

1 week

<3 maand

2 weken

1 week

<4 maand

4 weken

3 weken

<5 maand

4 weken

4 weken

<6 maand

4 weken

5 weken

 

 

De toekomst zal moeten uitwijzen of de verlaging van de opzeggingstermijnen in het eerste half jaar tewerkstelling zal leiden tot meer beëindigingen van een arbeidsovereenkomst.

 

Praktijkdomein(en)