De wet van 5 mei 2019: (non)bisnummer voor het una via-principe- Mtr. Joke Vanden Branden e-seminarie Donderdag 28 september 2020 van 13u30-17u

una via

De wet van 5 mei 2019: (non)bisnummer voor het una via-principe

 

 

 

Blijkens de jongste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) verzet het non bis in idem-beginsel er zich niet tegen dat eenzelfde strafbaar feit aanleiding geeft tot “parallelle procedures”, mits zij een “geïntegreerd systeem” vormen. Deze rechtspraak indachtig, besliste de federale wetgever vorig jaar tot aanpassing van zijn una via-regeling inzake de vervolging van fiscale fraude (wet van 5 mei 2019, BS 24 mei 2019).

 

De kernwoorden van de nieuwe regeling zijn “integratie” en “aanrekening”. Het eerste principe houdt in dat, als de strafvordering wordt ingesteld, het administratieve luik wordt geïntegreerd in de strafprocedure, zodat de strafrechter zich voortaan ook moet buigen over de te betalen belasting (en zijn vonnis als uitvoerbare titel voor de fiscus zal gelden). Het tweede principe wil zeggen dat de strafrechter bij het bepalen van de strafmaat voortaan rekening moet houden met de door fiscus opgelegde boeten.

 

In diverse fiscale wetten werden belangrijke bepalingen aangepast. Het KB van 9 februari 2020, BS 24 februari 202, vulde het begrip “ernstige fiscale fraude” in. Bij MB van 3 april 2020, BS 14 april 2020, werd de dienst “Coördinatie Anti-Fraude” aangewezen als de dienst die bevoegd is om de in art. 29bis eerste lid Sv. bedoelde aanwijzingen van fraude inzake directe en indirecte belastingen die aan het licht komen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, te ontvangen. En tenslotte zorgde de wet van 23 april 2020, BS 11 mei 2020, voor een aantal technische wijzigingen aan het WIB92, het W.BTW en het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen) ingevolge de wijziging van het Sv. in het kader van de hervorming van de una via-procedure.

 

Hoog tijd dus om de gewijzigde wetgeving in detail te bestuderen. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan recente rechtspraak inzake het una-via principe en bekeken worden welke lessen daaruit kunnen getrokken worden. Dit seminarie richt zich speciaal tot advocaten.

 

 

Voor meer inlichtingen contacteer Kizzy De Jonghe  03/244.15.60  /   k.dejonghe@elegis.com

 

https://www.fhs.be/de-wet-van-5-mei-2019-nonbisnummer-voor-het-una-principe-e-seminarie

 

 

Praktijkdomein(en)