Artikel: Hoe telewerk organiseren post Corona?

corona

Artikel: Hoe telewerk organiseren post Corona?

 

Op 26 januari 2021 sloot de Nationale Arbeidsraad (NAR) CAO nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis.  Voormelde CAO creëerde een specifiek kader voor telewerk in ondernemingen die op datum van 1 januari 2021 nog geen regeling van telewerk hadden uitgewerkt overeenkomstig de bepalingen van structureel of occasioneel telewerk.

CAO nr. 149 liep af op 31 december 2021, waarna de NAR op 7 december 2021 CAO nr. 149/2 afsloot. Deze laatste verlengde de geldigheidsduur van CAO nr. 49 met drie maanden tot 31 maart 2022.

Sinds 1 april 2022 zijn de formaliteiten voor telewerk opnieuw strenger.

De meeste Corona beperkingen zijn intussen afgeschaft en werknemers mogen in principe terug elke dag op kantoor werken.  Uiteraard is het mogelijk om werknemers nog (gedeeltelijk) thuis te laten werken.  In dat geval gaat het om zogenaamd structureel telewerk en is het wel noodzakelijk om dit telewerk goed te organiseren, overeenkomstig de bepalingen van CAO nr. 85.

Zo dient tussen partijen een telewerk overeenkomst gesloten worden (bij voorbeeld een addendum aan de arbeidsovereenkomst), die aantal wettelijk verplichte vermeldingen moet bevatten, zo bijvoorbeeld de frequentie van het telewerk,  de ogenblikken waarop of periodes tijdens welke de werknemer bereikbaar moet zijn en via welke middelen, de kosten die vergoed worden, etc. 

Tevens moet de telewerker dezelfde rechten genieten als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie werken (gelijkaardige werkbelasting, dezelfde rechten inzake scholing, loopbaanontwikkeling, etc.).

In geval van controle zal de sociale inspectie allerlei gegevens opvragen in verband met het telewerk, zoals de geschreven overeenkomst en de vergoeding van de kosten verbonden aan het telewerk.  Indien de sociale inspectie vaststelt dat niet voldaan is aan de voorwaarden van CAO nr. 85, kunnen boetes verschuldigd zijn (desgevallend wordt eerst een waarschuwing gegeven).

Indien werknemers op regelmatige basis thuis werken, is het dus noodzakelijk te voldoen aan de voorwaarden van CAO nr. 85.  Het is niet voldoende dat afspraken gemaakt in het kader van CAO nr. 149 voortgezet worden, noch dat gebruik gemaakt wordt van occasioneel telewerk, waarvan het kader bepaald werd in de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.  Dit laatste is enkel mogelijk in geval van hetzij overmacht, hetzij in geval van specifieke en kortstondige persoonlijke redenen.  Ook in het kader van occasioneel telewerk dienen overigens specifieke afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemer.

Het gaat dus niet op om werknemers de facto verder (gedeeltelijk) thuis te laten werken, er moeten wel degelijk formaliteiten vervuld worden, hetzij in het kader van structureel telewerk, hetzij in het kader van occasioneel telewerk.

 

 

Rechtsanwält(e)