Nieuws

Opstellen of nazicht van uw Aandeelhoudersovereenkomst: begin er tijdig aan !

Opstellen of nazicht van uw Aandeelhoudersovereenkomst : begin er tijdig aan ! Het belang van een aandeelhoudersovereenkomst voor de werking en de organisatie van een onderneming is onbetwistbaar. Een aandeelhoudersovereenkomst regelt de belangen van de verschillende aandeelhouders, niet alleen tegenover de vennootschap maar ook ten opzichte van elkaar. Het is ...

TerraLex, our global law firm network

Terralex netwerk elegis is sedert meer dan 20 jaar lid van TerraLex, een internationaal netwerk van onafhankelijke advocatenkantoren. Dit netwerk verbindt ongeveer 150 met zorg geselecteerde kantoren in bijna 100 verschillende landen. www.terralex.com Dit netwerk laat ons toe onze cliënten bij te staan bij hun internationale transacties ( overnames, contracten, ...

Hervorming van het zekerheidsrecht

Hervorming van het zekerheidsrecht Sedert 1 januari 2018 is de nieuwe Pandwet in werking getreden. Deze wet dateert al van 11 juli 2013 (de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft), doch werd de inwerkingtreding steeds uitgesteld, aangezien ...

DE ATTESTEN VEREIST BIJ EEN OVERDRACHT HANDELSZAAK

DE ATTESTEN VEREIST BIJ EEN OVERDRACHT HANDELSZAAK Teneinde misbruik tegen te gaan, en te voorkomen dat handelszaken worden overdrager aan (schuldenvrije) vennootschappen waarbij de verkoper van de handelszaak met onvoldoende middelen achterblijft om haar verbintenissen ten aanzien van de overheidsinstellingen (ontvangkantoren en inningsinstanties) na te komen, werden er een aantal ...

Hans VAN DE WAL joins GCLC

Hans Van de Wal, partner in the department criminal law and white collar crime, was invited to join "Global Criminal Law Counsel". The GCLC experts provide legal advice of the highest standard in criminal, fraud, and compliance matters. They want to ensure legal advice is not restricted to borders and ...

de BVBA in het gewijzigde Vennootschappenrecht

De bvba zal met de komst van het nieuwe WVV ingrijpend gewijzigd worden. Flexibiliteit en contractuele vrijheid zullen voorop staan. In de toekomst zal de toevlucht tot de cvba dan ook niet meer nodig zijn, aangezien de bvba de meest polyvalente, flexibele en voorkomende vennootschap zal worden. Belangrijk aandachtspunt is ...

GROTE VERANDERINGEN OP KOMST IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT

GROTE VERANDERINGEN OP KOMST IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT Op 20 juli van dit jaar werd het Voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) gestemd ter vervanging van het huidige Wetboek Vennootschappen en de VZW-wet. De vraag naar werkelijk efficiënte en flexibele vormen voor de ...

Ondernemers, opgelet voor de nieuwe dwingende privacyregels!

Ondernemers, opgelet voor de nieuwe dwingende privacyregels! Met als datum van inwerkingtreding 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacy verordening (‘Algemene Verordening Gegegevensbescherming’, hierna ‘AVG’ of in het Engels ‘General Data Protection Regulation’) in aantocht. De AVG bepaalt wie welke gegevens mag verzamelen en hoe om te gaan met ...

Ontslag van werknemers (opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding) :

Ontslag van werknemers (opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding) : moet de werkgever dit ontslag motiveren? Principe CAO nr. 109 van 12 februari 2014 geeft een werknemer het recht wanneer hij ontslagen wordt om de redenen van dit ontslag te kennen. Ofwel deelt de werkgever spontaan de redenen mee in de ontslagbrief. Ofwel ...

Ontwerpkaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen ingetrokken

Ontwerpkaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen ingetrokken Sinds 1990 is binnen het Vlaamse Gewest het Bosdecreet van toepassing. Met dit decreet wou de decreetgever onder andere het schaarse Vlaamse bosareaal beschermen en behouden. Om een verdere afname in oppervlakte van het bosareaal te vermijden, werd een algemeen ontbossingsverbod ingevoerd. Op dit ...

Nu ook tijdelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie op Vlaams niveau.

Elegis Advocaten Joke Vanden branden Toon Sas Henk Desmet Mechelsesteenweg 64/2 B – 2018 Antwerpen Tel +32 (0) 3 244 15 60 Fax +32 (0) 3 238 41 40 BE 0872.585.373 www.elegis.be NIEUWSBRIEF Nu ook tijdelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie op Vlaams niveau. Na de herinvoering van een fiscale regularisatiemogelijkheid ...

Het gebrek in de waterweg: het negatieve bewijs

Wie door de slechte staat van een wegdek (putten, ijzel, kiezels, hindernissen, etc.…) schade aan zijn persoon, wagen of fiets oploopt, kan de overheid aanspreken tot vergoeding van deze schade op grond van de welbekende bewaardersaansprakelijkheid uit artikel 1384, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Eenzelfde redenering kan worden ...

Privacy richtlijn

In België is de privacywetgeving opgenomen in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beter gekend als de Privacywet. De Europese richtlijnen die in het verleden mbt privacy werden uitgevaardigd werden ook in deze wet geïmplementeerd. De Privacywet ...

Mogen cyberpiraten zomaar uw website kapen?

Mogen cyberpiraten zomaar uw website kapen? Een website maakt tegenwoordig een onmisbaar onderdeel uit van uw bedrijfsvoering. Het webadres van uw website wordt ‘domeinnaam’ genoemd. Een ‘goede’ domeinnaam is er één die logisch en gemakkelijk te onthouden is. Opdat bezoekers uw website eenvoudig en snel zouden kunnen terugvinden, is het ...

Karaattaks voor diamanthandelaars vanaf aanslagjaar 2017

Karaattaks voor diamanthandelaars vanaf aanslagjaar 2017 Door de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015) werd een forfaitaire fiscale regeling voor geregistreerde diamanthandelaars uitgewerkt, ook het “Diamant Stelsel” of de karaattaks genoemd. De wetgever wilde een oplossing bieden voor de problemen die diamantairs ondervinden bij de opvolging, ...

Praktijkgroep overdracht familiale ondernemingen

PRAKTIJKGROEP OVERDRACHT FAMILIALE ONDERNEMINGEN De ondernemer die een leven lang hard gewerkt heeft om een bedrijf uit de grond te stampen en succesvol uit te bouwen, wil zijn levenswerk graag bekroond zien, hetzij door een rustige overdracht aan zijn kinderen die de zaak verderzetten, hetzij door optimale verzilvering aan een ...

Recente ontwikkelingen van materieel douanerecht:

Recente ontwikkelingen van materieel douanerecht: Douaneschuld en douanevertegenwoording Powerpoint-presentatie naar aanleiding van de studiecyclus douanerecht (georganiseerd door Antwerp Tax Academy en Universiteit Antwerpen) Les van 24 november 2016 Contact : Michel Cornette Véronique Beeckx m.cornette@elegis.com v.beeckx@elegis.com Mechelsesteenweg 64/2 B-2018 Antwerpen, België Tel: +32-(0)3-244.15.60 Fax: +32-(0)3-238.41.40 http://www.elegis.be Deze presentatie beoogt een ...

Nieuwe wet over verkorte invorderingen voor onbetwiste facturen op kruissnelheid

Sinds juli kunnen handelaars voor onbetwiste facturen uitgeschreven aan andere handelaars een beroep doen op de verkorte invorderingsprocedure. Concreet gezien dient men niet langer te dagvaarden voor de rechtbank om een titel te bemachtigen waarmee beslag kan worden gelegd. Voortaan kan de gerechtsdeurwaarder – uitsluitend na controle door en verzoek ...