Nu ook tijdelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie op Vlaams niveau.

tax

Elegis Advocaten

Joke Vanden branden

Toon Sas

Henk Desmet

Mechelsesteenweg 64/2

B – 2018 Antwerpen

Tel +32 (0) 3 244 15 60

Fax +32 (0) 3 238 41 40

BE 0872.585.373

www.elegis.be

 

NIEUWSBRIEF

 

Nu ook tijdelijke mogelijkheid tot fiscale regularisatie op Vlaams niveau.

 

Na de herinvoering van een fiscale regularisatiemogelijkheid op federaal niveau, heeft nu ook het Vlaamse Parlement het decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse fiscale regularisatie (BS 23 februari 2017) goedgekeurd.

 

De nieuwe regularisatiemogelijkheid op Vlaams niveau is in werking getreden op 5 maart 2017.

 

De Vlaamse regeling is min of meer gelijklopend met de federale regeling, maar legt toch enkele eigen accenten.

 

De voornaamste verschillen zijn:

 

 1. Tijdelijk karakter: daar waar de federale regering heeft voorzien in een permanente regularisatie, is de regularisatie op Vlaams niveau slechts mogelijk tot en met 31 december 2020.

 

 1. Inbreuken vóór 1 augustus 2016: de regularisatiemogelijkheid is beperkt tot inbreuken die zijn begaan vóór 1 augustus 2016. In de federale regeling is geen tijdsbeperking voorzien.

   

 2. Vlaamse erfbelasting en registratiebelasting: regularisatie op Vlaams niveau is beperkt tot de erfbelasting (“de successierechten”) en registratiebelasting (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting en het recht op hypotheekvestiging) waarvoor Vlaanderen bevoegd is. De federale wetgever is uiteraard uitsluitend bevoegd voor de regularisatie van federale belastingen.

 

 1. Aangifte bij VLABEL: in afwachting van de resultaten van een overleg met het federale Contactpunt regularisaties moet de regularisatieaangifte op Vlaams niveau voorlopig nog via een afzonderlijke aangifte worden ingediend bij de Vlaamse Belastingdienst met een aangifteformulier dat door die dienst ter beschikking wordt gesteld.

   

 2. Tarieven van niet-verjaarde bedragen: de Vlaamse regering heeft geopteerd voor eenvormige en vlakke tarieven voor de regularisatie van niet-verjaarde bedragen. Bij ontdoken erfbelasting wordt een tarief van 35 % toegepast voor verkrijgenden in rechte lijn of tussen partners en 70 % voor andere verkrijgenden. In geval van ontdoken registratiebelasting geldt een tarief van 20 %. Op federaal niveau worden de gewone tarieven toegepast met een verhoging van minimum 20 procentpunten.

 

 

Voor het overige heeft de Vlaamse decreetgever zich zoveel mogelijk geënt op de federale regeling.

 

Dit houdt onder meer het volgende in:

 

 1. Fiscaal verjaarde bedragen zijn onderworpen aan een forfaitaire regularisatieheffing van 37 %, 38 %, 39 % of 40 % wanneer de regularisatieaangifte wordt ingediend respectievelijk in 2017, 2018, 2019 of 2020.

   

 2. Bij de aangifte moet een bondige verklaring worden toegevoegd omtrent het fraudeschema, waarin melding wordt gemaakt van de herkomst van de te regulariseren bedragen, het moment waarop ze aan erfbelasting of registratiebelasting onderworpen hadden moeten zijn en de financiële rekeningen die voor de te regulariseren bedragen gebruikt zijn.

   

  Onderliggende stukken kunnen tot zes maanden na de indiening van de regularisatieaangifte worden ingediend.

   

 3. De te regulariseren bedragen of het gedeelte ervan waarvan de aangever niet via schriftelijk bewijs, mogelijk aangevuld met andere bewijsmiddelen met uitzondering van het getuigenbewijs en de eed, kan aantonen dat deze hun normale belastingregime hebben ondergaan, moeten worden geregulariseerd.

 

U moet tevens aantonen via schriftelijk bewijs, mogelijk aangevuld met andere bewijsmiddelen met uitzondering van het getuigenbewijs en de eed, dat de aangegeven bedragen alleen betrekking hebben op de erfbelasting en de registratiebelasting.

 

De wet voorziet dus uitdrukkelijk dat U als aangever de bewijslast en het bewijsrisico draagt.

 

 1. Er kunnen geen verminderingen, vrijstellingen of andere gunstmaatregelen worden genoten of toegepast.

   

 2. De regularisatieaangifte heeft geen uitwerking indien de aangever vóór de indiening van de aangifte schriftelijk op de hoogte is gebracht door een Belgische gerechtelijke dienst van een lopende specifieke onderzoeksdaad of door de Vlaamse Belastingdienst van een belastingverhoging of administratieve boete.

   

 3. Kunnen de in de regularisatieaangifte vermelde bedragen in verband worden gebracht met bepaalde misdrijven, zoals (financiering van) terrorisme, illegale drugshandel, ernstige milieucriminaliteit, enz. dan kunnen ze niet worden geregulariseerd.

   

  Hebben deze bedragen het voorwerp uitgemaakt van een witwashandeling dan kunnen ze ook niet worden geregulariseerd, tenzij ze uitsluitend werden verkregen uit belastingfraude (ook ernstige en georganiseerde fiscale fraude) of voortkomen uit misbruik van vennootschapsgoederen of misbruik van vertrouwen, indien deze misdrijven werden gepleegd met het oog op het plegen van of het vergemakkelijken van fiscale misdrijven en witwassen op basis van fiscale misdrijven.

   

 4. Na onderzoek van de aangifte brengt de Vlaamse Belastingdienst u op de hoogte van de ontvankelijkheid van de aangifte en van het bedrag van de verschuldigde regularisatieheffing.

 

De heffing moet dan binnen 15 kalenderdagen definitief, zonder enig voorbehoud, worden betaald.

 

Na ontvangst van de definitieve betaling krijgt U van de Vlaamse Belastingdienst een regularisatieattest.

 

De ambtenaren van de Vlaamse Belastingdienst regularisaties hebben een beroepsgeheim.

 

 1. Er is geen bezwaar of ambtshalve ontheffing mogelijk.

   

 2. Bij een definitieve betaling van de heffing zonder enig voorbehoud geniet U fiscale immuniteit met betrekking tot de zaken die werden geregulariseerd. Er kunnen dus geen belastingen, belastingverhogingen, administratieve boeten of nalatigheidsinteresten meer worden opgelegd.

   

  Daarnaast geniet U strafrechtelijke immuniteit. Voor de misdrijven van fiscale fraude, fiscale valsheid in geschrifte en witwas op basis van fiscale misdrijven zal U vrijgesteld zijn van vervolging. De immuniteit geldt ook voor bepaalde andere misdrijven die met voormelde misdrijven kunnen samenhangen, zoals bv. misbruik van vennootschapsgoederen. Maar let op, is er een opsporings- of gerechtelijk onderzoek lopende, dan geniet u geen strafrechtelijke immuniteit.

   

  Het regularisatieattest kan dan worden gebruikt als bewijsmiddel tegenover elke openbare dienst.

 

Wel merken we op dat de Vlaamse Belastingdienst de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) op de hoogte zal brengen van het regularisatieattest en de bijkomende informatie.

 

 1. Eenieder kan slechts één regularisatieaangifte volgens de nieuwe regeling indienen.

   

Voor een bespreking van de federale regularisatiewetgeving verwijzen wij naar onze nieuwsbrief “Nieuwe mogelijkheid tot fiscale regularisatie: bent u voorbereid?”.

 

Tot slot dient vermeld dat de federale en Vlaamse Regering een samenwerkingsakkoord hebben opgemaakt met betrekking tot onsplitsbare bedragen, dit zijn bedragen waarvan duidelijk is dat ze in het verleden zowel aan federale als aan Vlaamse belastingen hadden moeten worden onderworpen en waarvoor niet duidelijk is aan welke overheid welke belastingen moeten worden betaald. Het is echter nog wachten op groen licht van het Vlaams Parlement en de Kamer.

 

 


 

Joke Vanden branden Toon Sas Henk Desmet

j.vandenbranden@elegis.com t.sas@elegis.com h.desmet@elegis.com

 

Sector
Praktijkdomein(en)
Advoc(a)at(en)