Hervorming van het zekerheidsrecht

pand

Hervorming van het zekerheidsrecht

 

Sedert 1 januari 2018 is de nieuwe Pandwet in werking getreden. Deze wet dateert al van 11 juli 2013 (de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft), doch werd de inwerkingtreding steeds uitgesteld, aangezien een KB ter uitvoering hiervan diende te worden uitgevaardigd. Dit KB liet op zich wachten aangezien een pandregister diende te worden ontwikkeld, wat meer tijd dan verwacht in beslag nam.

 

Naast een uniformisering van het pandrecht, is de grote vernieuwing dat een bezitloos pand wordt geïntroduceerd. Tot voorkort veronderstelde een inpandgeving een buitenbezitstelling (behoudens het pand op de handelszaak, die met deze nieuwe wetgeving overigens voor iedereen wordt opengesteld wat eveneens een nieuwigheid is). De vereiste tot buitenbezitstelling maakt dat de inpandgeving in veel gevallen geen geschikte zekerheid was, omdat hierdoor de schuldenaar geen gebruik meer kon maken van de goederen die in pand werden gegeven.

 

Vanaf heden is de pandovereenkomst aldus een consensuele overeenkomst, die tot stand komt ingevolge wilsovereenstemming tussen partijen. De tegenwerpelijkheid wordt thans (behoudens de buitenbezitstelling) gerealiseerd door een registratie in het pandregister (behoudens voor een pand op schuldvorderingen, in welk geval een registerpand niet mogelijk is). Het pandregister is een online register, raadpleegbaar via http://pangafin.belgium.be. Dit register is voor iedereen toegankelijk, en iedereen kan hierin een pand registreren. Aan het gebruik van het pandregister wordt wel een retributie gekoppeld.

 

Een pandrecht geeft de pandhouder het recht om bij voorrang boven de andere schuldeisers te worden betaald uit de bezwaarde goederen. In de nieuwe Pandwet wordt in dit verband verder o.a. de uitwinning van het pand sterk vereenvoudigd, waarbij voor de uitwinning geen uitvoerbare titel is vereist, noch een rechterlijke tussenkomst is verplicht (behoudens voor een uitwinning lastens een consument). Uiteraard heeft de pandgever wel steeds de mogelijkheid zich tot de Rechtbank te wenden.

 

De nieuwe wet bepaalt naast de regels omtrent het pand, tevens regels omtrent eigendomsvoorbehoud en het retentierecht.

Praktijkdomein(en)
Advoc(a)at(en)