Geldigheidsduur

Alhoewel het Milieuvergunningsdecreet (1) dit jaar 25 jaar bestaat, zijn sommige oude ARAB-vergunningen nog steeds geldig. Het gros van de onder het ARAB-systeem verleende vergunningen kende immers een looptijd van 30 jaar.

Bij de inwerkingtreding van het Milieuvergunningsdecreet op 1 september 1991 brachten art. 43 en 44 de geldigheidsduur van de vergunningen die verleend en aangevraagd werden voor de inwerkingtreding van het decreet terug tot ten hoogste twintig jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding (2).

Bij wijze van voorbeeld: Indien men een exploitatievergunning verkreeg in 1984 en deze werd verleend voor 30 jaar, dan zou deze normaal aflopen in 2014. Echter door VLAREM wordt de geldigheidsduur van deze vergunning teruggebracht tot ten hoogste 20 jaar, te rekenen vanaf 1 september 1991. De vergunning zal dus aflopen op 1 september 2011.

De hernieuwing van de milieuvergunning wordt geregeld in art. 18 Milieuvergunningsdecreet, dat stelt dat de hervergunning dient aangevraagd te worden tussen de achttiende en de twaalfde maand vóór het verstrijken van de lopende vergunning.

De Decreetgever had echter voorzien dat, gelet op het feit dat vele oude exploitatievergunningen zouden aflopen in 2011, er massaal veel hervergunningsaanvragen zouden gebeuren tussen maart en september 2010. Teneinde deze toeloop aan vernieuwingsaanvragen beter de baas te kunnen had men een nieuw artikel (45bis) toegevoegd aan het Milieuvergunningsdecreet(3). Dit artikel maakte het mogelijk om een hervergunningsaanvraag in te dienen tot achtenveertig maanden voor het verstrijken van de oorspronkelijke vergunningstermijn daar waar men voordien slechts tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn een hervergunningsaanvraag kon indienen.

Hoewel op basis van art. 45bis Milieuvergunningsdecreet al sinds 2007 (achtenveertig maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning) een hervergunningsaanvraag ingediend kon worden, stelde de Decreetgever recent vast dat maar weinig exploitanten van deze mogelijkheid gebruik hadden gemaakt. Het opzet van art. 45bis, met name het spreiden van de toevloed aan hervergunningsaanvragen, leek mislukt.

Om deze reden vond de Decreetgever het nodig om door middel van een decreetswijziging van 19 juli 2010 opnieuw tussen te komen (4).

Artikel 44 van het Milieuvergunningsdecreet werd met het decreet van 11 juni 2010 op die manier aangepast dat exploitatievergunningen van voor de inwerkingtreding van het decreet geldig blijven tot uiterlijk 1 september 2016. De vervaltermijn van 1 september 2011 werd aldus met vijf jaar verlengd tot 1 september 2016.

Artikel 45bis Milieuvergunningsdecreet werd eveneens aangepast middels het decreet van 11 juni 2010, thans stellende dat een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor de exploitatie van een inrichting die geheel of gedeeltelijk wordt geregeld door een vergunning als vermeld in artikel 43 of 44 eerder dan achttien maanden voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning ingediend kan worden. De ondergrens van ten vroegste achtenveertig maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning, is dus ook komen te vervallen.

Dit betekent concreet dat wanneer men een vergunning verkregen heeft voor 1 september 1991, deze ten laatste afloopt op 1 september 2016. Men kan thans reeds een hervergunningsaanvraag indienen.

Noot: in de andere gewesten, met name het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5) en het Waalse Gewest (6), werd niet voorzien in een verkorting van oude exploitatievergunningen en blijven de oude vergunningen geldig voor de gestelde termijn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, BS 17 september 1985.

(2) Art. 43 Milieuvergunningsdecreet: “Vergunningsaanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van dit decreet worden afgehandeld volgens de procedure die geldig was op het tijdstip van de indiening van de aanvraag. De duur van de vergunning wordt beperkt tot ten hoogste twintig jaar

Art. 44 Milieuvergunningsdecreet: “Vergunningen verleend voor de inwerkingtreding van dit decreet blijven geldig voor de vastgestelde termijn tot ten hoogste twintig jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit decreet

(3) Middels het Decreet van 19 mei 2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie, BS 20 juni 2006.

(4) Decreet van 11 juni 2010 houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de invoering van maatregelen tot aanpak van de milieuvergunningenpiek, BS 19 juli 2010.

(5) Art. 103 van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen van 5 juni 1997: “De attesten, vergunningen en erkenningen, die werden toegekend vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie, blijven geldig voor de gestelde termijn, onverminderd de toepassing van de artikelen 63 tot 65, 76 en 77

(6) Art. 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d´environnement: “[...] Les permis délivrés avant l´entrée en vigueur du présent décret ainsi que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de l´application des chapitres VIII, IX et X”.

© elegis 2011