Ontwerpkaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen ingetrokken

waardevolle bossen

Ontwerpkaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen ingetrokken

Sinds 1990 is binnen het Vlaamse Gewest het Bosdecreet van toepassing. Met dit decreet wou de decreetgever onder andere het schaarse Vlaamse bosareaal beschermen en behouden.

Om een verdere afname in oppervlakte van het bosareaal te vermijden, werd een algemeen ontbossingsverbod ingevoerd.

Op dit ontbossingsverbod werden evenwel enkele uitzonderingen voorzien. Zo kan er bijvoorbeeld nog een vergunning worden aangevraagd om een perceel te ontbossen dat stedenbouwkundig gelegen is in woongebied of industriegebied. Men wou immers vermijden dat de ontwikkeling van deze gebieden gehypothekeerd zou worden door het ontbossingsverbod. Wel is het zo dat er met het oog op het behoud van een gelijkwaardig bosareaal bij de aflevering van een vergunning moet overgegaan worden tot compensatie (bijvoorbeeld door het opnieuw aanplanten van bos op een deel van het perceel of elders, of het betalen van een vergoeding aan het boscompensatiefonds).

Vele van de Vlaamse bossen zijn stedenbouwkundig niet gelegen binnen bestemmingsgebieden waarbinnen men bossen zou verwachten (zoals bosgebied, parkgebied of natuurgebied) maar wel in woongebied, agrarisch gebied of zelfs industriegebied. Eind 2015 voegde de decreetgever een nieuw artikel 90ter toe aan het Bosdecreet waarin gestipuleerd staat dat de Vlaamse Regering belast is met het opmaken van een kaart op perceelsniveau van de meest kwetsbare en waardevolle bossen die stedenbouwkundig niet gelegen zijn binnen bosgebied, parkgebied of natuurgebied. De decreetgever wenste hiermee een bijkomende bescherming te bieden aan de meest kwetsbare en waardevolle bossen die “zonevreemd” gelegen zijn.

Voor de bossen die als meest kwetsbaar en waardevol worden aangeduid, geldt een nog strengere procedure wanneer men zou willen overgaan tot ontbossing. Het afleveren van een vergunning om over te gaan tot ontbossing zal alleen maar mogelijk zijn nadat de Vlaamse Regering daarmee middels een besluit heeft ingestemd. Uiteraard blijft ook hier de voorwaarde gelden dat tot compensatie overgegaan moet worden. De aanduiding van een in woongebied of industriegebied gelegen bos als kwetsbaar en waardevol heeft dan ook een enorme invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van het perceel.

In uitvoering van artikel 90ter van het Bosdecreet stelde de Vlaamse Regering op 31 maart 2017 de kaart met meest kwetsbare en waardevolle bossen voorlopig vast. Deze kaart werd publiek bekend gemaakt en op 16 mei 2017 nam het openbaar onderzoek een aanvang.

Gelet op de grootschalige kritiek die er gekomen is op deze wijze waarop sommige percelen werden opgenomen op de kaart, besloot de Vlaamse Regering op 22 mei 2017 om deze kaart opnieuw in te trekken en om het openbaar onderzoek stop te zetten.

Belangrijk om op te merken is uiteraard dat het loutere feit dat deze versie van de kaart werd ingetrokken, geenszins impliceert dat er niet opnieuw een kaart met de meest kwetsbare en waardevolle bossen zal worden opgemaakt. Artikel 90ter van het Bosdecreet blijft immers onverkort gelden en draagt aan de Vlaamse Regering nog steeds op om een dergelijke kaart op te maken.

Eigenaars van percelen die waren opgenomen op de vorige versie van de kaart en die menen hierdoor gegriefd te zijn, dienen dus waakzaam te blijven nu de Vlaamse Regering reeds een nieuwe versie van de kaart voorbereidt.