DE ATTESTEN VEREIST BIJ EEN OVERDRACHT HANDELSZAAK

attesten

DE ATTESTEN VEREIST BIJ EEN OVERDRACHT HANDELSZAAK

 

 

 

            Teneinde misbruik tegen te gaan, en te voorkomen dat handelszaken worden overdrager aan (schuldenvrije) vennootschappen waarbij de verkoper van de handelszaak met onvoldoende middelen achterblijft om haar verbintenissen ten aanzien van de overheidsinstellingen (ontvangkantoren en inningsinstanties)  na te komen, werden er een aantal verplichtingen opgenomen in de relevante  fiscale- en sociale wetgevingen.

 

Deze wetgeving komt er concreet op neer dat bij een overdracht van handelszaak (alsook bij elke andere overdracht van een geheel van goederen die het behoud van cliënteel mogelijk maken) door de ontvangkantoren en inningsinstanties diverse certificaten dienen te worden afgeleverd waarin wordt bevestigd dat er geen schulden zijn. De overnemer dient vervolgens een voor eensluidend verklaard afschrift van de overdrachtsakte vergezeld van het respectieve certificaat een het desbetreffende ontvangkantoor of de desbetreffende inningsinstantie over te maken. Het attest mag op dat ogenblik maximaal 30 dagen oud zijn.

 

Indien deze regelgeving niet wordt nageleefd, is de transactie niet tegenstelbaar ten aanzien van voormelde instellingen én is de koper hoofdelijk aansprakelijk ten belope van de bedragen die reeds aan de overdrager werden betaald, waarbij de koper van de handelszaak aldus tevens driegt in te staan voor de schulden van de verkoper.

 

Deze verplichtingen vinden we terug in de hiernavolgende regelgeving:

 

1.         Artikel 442bis van het Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992 (belasting federaal)

2.                     Artikel 93undecies B van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW)

3.                     Artikel 41quinquies van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1994 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ)

4.         Artikel 16ter §3 van het Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967 inzake het sociaal statuut van de zelfstandige (sociale zekerheidsbijdragen zelfstandigen)

5.         Artikel 3.12.1.0.14 Vlaamse Codex Fiscaliteit (belasting Vlaams Gewest)

 

De verplichting met betrekking tot de belasting Vlaams gewest is het recentst opgelegd door de Vlaamse Belastingdienst, en dit sedert de invoering van de Vlaamse Codex fiscaliteit.

 

Sedertdien dienen bij een overdracht van een handelszaak aldus niet langer 4 certificaten te worden opgevraagd, maar wel 5 om volledig gerust te kunnen zijn. Vastgesteld dient te worden dat in de praktijk dit 5de certificaat in tegenstelling tot de 4 andere nog maar weinig gekend is.

Praktijkdomein(en)
Advoc(a)at(en)